MsSQL üzerindeki tüm veritabanlarını belirttiğiniz bir klasöre yedek alabileceğini t-sql scripti

DECLARE @name VARCHAR(50) – database name
DECLARE @path VARCHAR(256) – path for backup files
DECLARE @fileName VARCHAR(256) – filename for backup
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) – used for file name

SET @path = 'C:\Backup\'
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112)

DECLARE db_cursor CURSOR FOR
SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases WHERE name NOT IN (‘master’,'model’,'msdb’,'tempdb’)

OPEN db_cursor

FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK'
BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName

FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
END

CLOSE db_cursor

DEALLOCATE db_cursor

Yazar

Bir Cevap Yazın