Başka bir sunucu üzerinden alınmış bir MSSQL veritabanı yedeğini yeni bir MSSQL servisine geri yüklemek (Restore) etmenizi sağlayan T-SQL scriptlerini aşağıda bulabilirsiniz.

SQL Server üzerinde varolan veritabanının üzerine belirtilen yedeği açar.

RESTORE DATABASE [VERITABANI] FROM DISK = 'C:\Backup\veritabani.bak'
 WITH REPLACE
 GO

Direkt yedeklenen veritabanını oluşturur ve yedeği içine açar.

RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = 'C:\Backup\veritabani.bak' WITH FILE = 1
GO

Veritabanını oluşturur. Veritabanı dosyasını ve log dosyasını belirtilen dizinde çalıştırır.

RESTORE DATABASE [VERITABANI] FILE = VERITABANIData' FROM  
 DISK = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS2012\MSSQL\Backup\VERITABANI.bak' WITH  FILE = 1,  
 MOVE VERITABANIData' TO N'C:\Program Files\MaestroPanel\Data\MSSQL2012DATA\VERITABANI.mdf',  
 MOVE VERITABANILog' TO N'C:\Program Files\MaestroPanel\Data\MSSQL2012DATA\VERITABANI_Log.ldf',  
 NOUNLOAD,  STATS = 10
GO

Sorguları SQL Management Studio üzerinden gerçekleştirebileceğiniz gibi. oSQL.exe üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

osql.exe -E -S MyServer –Q "RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = 'C:\Backup\veritabani.bak' WITH FILE = 1"

Toplu Restore

Aşağıdaki SQL Scripti, bir klasördeki tüm veritabanlarını SQL sunucusu üzerine restore eden StoredProcedure’ü oluşturur.

CREATE PROC [dbo].[sp_RestoreFromAllFilesInDirectory] 
@SourceDirBackupFiles nvarchar(200), @DestDirDbFiles nvarchar(200),@DestDirLogFiles nvarchar(200) 
AS 
--Originally written by Tibor Karaszi 2004. Use at own risk. 
--Restores from all files in a certain directory. Assumes that: 
--  There's only one backup on each backup device. 
--  Each database uses only two database files and the mdf file is returned first from the RESTORE FILELISTONLY command. 
--Sample execution: 
-- EXEC sp_RestoreFromAllFilesInDirectory 'C:\Mybakfiles\', 'D:\Mydatabasesdirectory\' ,’C:\MylogDirectory\’ 
SET NOCOUNT ON 

--Table to hold each backup file name in 
CREATE TABLE #files(fname varchar(200),depth int, file_ int) 
INSERT #files 
EXECUTE master.dbo.xp_dirtree @SourceDirBackupFiles, 1, 1 

--Table to hold the result from RESTORE HEADERONLY. Needed to get the database name out from 
CREATE TABLE #bdev( 
 BackupName nvarchar(128) 
,BackupDescription nvarchar(255) 
,BackupType smallint 
,ExpirationDate datetime 
,Compressed tinyint 
,Position smallint 
,DeviceType tinyint 
,UserName nvarchar(128) 
,ServerName nvarchar(128) 
,DatabaseName nvarchar(128) 
,DatabaseVersion int 
,DatabaseCreationDate datetime 
,BackupSize numeric(20,0) 
,FirstLSN numeric(25,0) 
,LastLSN numeric(25,0) 
,CheckpointLSN numeric(25,0) 
,DatabaseBackupLSN numeric(25,0) 
,BackupStartDate datetime 
,BackupFinishDate datetime 
,SortOrder smallint 
,CodePage smallint 
,UnicodeLocaleId int 
,UnicodeComparisonStyle int 
,CompatibilityLevel tinyint 
,SoftwareVendorId int 
,SoftwareVersionMajor int 
,SoftwareVersionMinor int 
,SoftwareVersionBuild int 
,MachineName nvarchar(128) 
,Flags int 
,BindingID uniqueidentifier 
,RecoveryForkID uniqueidentifier 
,Collation nvarchar(128) 
,FamilyGUID uniqueidentifier 
,HasBulkLoggedData int 
,IsSnapshot int 
,IsReadOnly int 
,IsSingleUser int 
,HasBackupChecksums int 
,IsDamaged int 
,BegibsLogChain int 
,HasIncompleteMetaData int 
,IsForceOffline int 
,IsCopyOnly int 
,FirstRecoveryForkID uniqueidentifier 
,ForkPointLSN numeric(25,0) 
,RecoveryModel nvarchar(128) 
,DifferentialBaseLSN numeric(25,0) 
,DifferentialBaseGUID uniqueidentifier 
,BackupTypeDescription nvarchar(128) 
,BackupSetGUID uniqueidentifier 
,CompressedBackupSize nvarchar(128)
) 

--Table to hold result from RESTORE FILELISTONLY. Need to generate the MOVE options to the RESTORE command 
CREATE TABLE #dbfiles( 
 LogicalName nvarchar(128) 
,PhysicalName nvarchar(260) 
,Type char(1) 
,FileGroupName nvarchar(128) 
,Size numeric(20,0) 
,MaxSize numeric(20,0) 
,FileId int 
,CreateLSN numeric(25,0) 
,DropLSN numeric(25,0) 
,UniqueId uniqueidentifier 
,ReadOnlyLSN numeric(25,0) 
,ReadWriteLSN numeric(25,0) 
,BackupSizeInBytes int 
,SourceBlockSize int 
,FilegroupId int 
,LogGroupGUID uniqueidentifier 
,DifferentialBaseLSN numeric(25) 
,DifferentialBaseGUID uniqueidentifier 
,IsReadOnly int 
,IsPresent int 
,TDEThumbprint nvarchar(128)
) 


DECLARE @fname varchar(200) 
DECLARE @dirfile varchar(300) 
DECLARE @LogicalName nvarchar(128) 
DECLARE @PhysicalName nvarchar(260) 
DECLARE @type char(1) 
DECLARE @DbName sysname 
DECLARE @sql nvarchar(1000) 

DECLARE files CURSOR FOR 
SELECT fname FROM #files 

DECLARE dbfiles CURSOR FOR 
SELECT LogicalName, PhysicalName, Type FROM #dbfiles 

OPEN files 
FETCH NEXT FROM files INTO @fname 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
BEGIN 
SET @dirfile = @SourceDirBackupFiles + @fname 

--Get database name from RESTORE HEADERONLY, assumes there's only one backup on each backup file. 
TRUNCATE TABLE #bdev 
INSERT #bdev 
EXEC('RESTORE HEADERONLY FROM DISK = ''' + @dirfile + '''') 
SET @DbName = (SELECT DatabaseName FROM #bdev) 

--Construct the beginning for the RESTORE DATABASE command 
SET @sql = 'RESTORE DATABASE ' + @DbName + ' FROM DISK = ''' + @dirfile + ''' WITH MOVE ' 

--Get information about database files from backup device into temp table 
TRUNCATE TABLE #dbfiles 
INSERT #dbfiles 
EXEC('RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = ''' + @dirfile + '''') 

OPEN dbfiles 
FETCH NEXT FROM dbfiles INTO @LogicalName, @PhysicalName, @type 
--For each database file that the database uses 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
BEGIN 
IF @type = 'D' 
SET @sql = @sql + '''' + @LogicalName + ''' TO ''' + @DestDirDbFiles + @LogicalName  + '.mdf'', MOVE ' 
ELSE IF @type = 'L' 
SET @sql = @sql + '''' + @LogicalName + ''' TO ''' + @DestDirLogFiles + @LogicalName  + '.ldf''' 
FETCH NEXT FROM dbfiles INTO @LogicalName, @PhysicalName, @type 
END 

--Here's the actual RESTORE command 
PRINT @sql 
--Remove the comment below if you want the procedure to actually execute the restore command. 
--EXEC(@sql) 
CLOSE dbfiles 
FETCH NEXT FROM files INTO @fname 
END 
CLOSE files 
DEALLOCATE dbfiles 
DEALLOCATE files

Yazar

Bir Cevap Yazın