Exchange 2016

Exchange Server 2010 ‘da Exchange Mode olduğundan dolayı export işlemlerinde direkt Get-Mailbox ‘u kullanamıyoruz. Get-Mailbox ile beraber Exchange kullanıcılarının bulunduğu OU ‘yu da belirtmemiz gerekiyor. Tüm OU için Get-Mailbox */* parametresi yeterlidir.

Yedekleme (Export)

$AllMailboxes = Get-Mailbox *\* -Filter {Name -notlike "Adminis*" -and Name -notlike "discover*"}
$AllMailboxes|%{$_|New-MailboxExportRequest -FilePath \\<UNC PATH>\<paylaşımlı dosya>\$($_.Alias).pst}

Geri Yükleme (Import)

$RestorePath ="\\<UNC PATH>\<paylaşımlı dosya>"
Get-ChildItem *.pst -Path $RestorePath | Select Name | ForEach { New-MailboxImportRequest -MailBox $_.Alias-FilePath "$RestorePath \$($_.Alias)" -Confirm:$false }

Yazar